Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOŁY DLA PSÓW

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez szkołę dla psów Pies na miarę: 

 

 1. Organizatorem szkolenia jest Joanna Rachubińska Pies na miarę NIP 7292735981, REGON 387389305
 2. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która dokonała zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.piesnamiare.szkola.pl lub w inny sposób zgłosiła Organizatorowi chęć udziału w organizowanym przez niego szkoleniu, zaakceptowała niniejszy regulamin oraz dokonała należnej opłaty za szkolenie w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Przez szkolenie rozumie się wszystkie zajęcia organizowane przez Organizatora, w tym szkolenia i treningi grupowe i indywidualne oraz behawioralne. 
 3. Szkolenia grupowe odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora. Szkolenia indywidualne odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora w porozumieniu z Uczestnikiem. 
 4. Liczba Uczestników szkolenia grupowego jest ograniczona i ustalana przez Organizatora. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczba osób uczestniczących w szkoleniach grupowych wynosi 2, maksymalna 4. 
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia grupowego, jeśli na dane szkolenie zgłosi się zbyt mała liczba osób. 
 7. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości oraz w terminie ustalonym przez Organizatora. Opłata wpłacana jest na konto bankowe Organizatora: BANK ING: 08 1050 1461 1000 0092 8100 5372 lub metodą blik, przelew na telefon. Datą uiszczenia opłaty, jest data wpłynięcia należności na konto Organizatora. Stawki opłat za szkolenia podane są na stronie internetowej www.piesnamiare.szkola.pl. 
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed datą jego rozpoczęcia, co należy zgłosić Organizatorowi w formie mailowej lub telefonicznej. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez Organizatora stosownego zgłoszenia. Za datę rozpoczęcia szkolenia uznaje się planowaną datę pierwszych zajęć.W przypadku rezygnacji złożonej w terminie do:

– 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot całej kwoty wpłaconej należności, 

– w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub po jego rozpoczęciu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. 

 1. Niedokonanie opłaty za szkolenie w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia.
 2. Szkolenia są skierowane do osób pełnoletnich. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie (powyżej 15 roku życia) za pisemną zgodą opiekuna prawnego oraz dzieci powyżej 6 roku życia, które muszą znajdować się cały czas pod opieką osoby dorosłej, zachować ciszę oraz stosować się do zaleceń Organizatora. Na szkoleniach Uczestnikowi mogą towarzyszyć osoby towarzyszące, które mają obowiązek przestrzegać poleceń trenera. Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody. 
 3. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na Szkoleniu oraz poinformowania Organizatora o swojej ewentualnej nieobecności najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W takim przypadku Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszonej nieobecności w terminie wskazanym przez Organizatora. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych, niezależnych od Uczestnika, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem.
 4. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu, bez poinformowania o tym Organizatora we wskazanym czasie, skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć.
 5. W wypadku rezygnacji uczestnika z kursu w trakcie jego trwania Organizator nie ponosi kosztów z tym związanych i nie jest zobowiązany do zwrotu całej lub częściowej opłaty za kurs.
 6. Organizator ma pół roku od ustalonej daty rozpoczęcia kursu na wywiązanie się z realizacji wszystkich zaplanowanych w programie spotkań.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkoleń w przypadkach losowych (np. choroba, niekorzystna pogoda, sugestia grupy itp.). Daty spotkań ustalonych w harmonogramie wysyłanym przed rozpoczęciem zajęć mogą ulec zmianie w tracie trwania kursu.
 8. Organizator szkoleń pracuje używając pozytywnych metod szkoleniowych – nie prowadzi szkoleń oraz konsultacji behawioralnych z psami posiadającymi założone przez Uczestników kolczatki, łańcuszki zaciskowe, obroże elektryczne lub inne awersyjne narzędzia bez porozumienia z Organizatorem. 
 9. W czasie trwania szkolenia Uczestnik zobowiązany jest:

– posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami, z wyjątkiem szczeniąt, które nie muszą mieć kompletu szczepień, 

– poinformować Organizatora o ewentualnych chorobach, urazach lub alergiach swojego psa,

– prowadzić swojego psa na smyczy (minimum 2 m) oraz w szelkach lub klasycznej obroży, 

– zapewnić swojemu psu smakołyki, wodę do picia oraz odpowiednie zabawki, którymi można przeciągać się z psami, 

– sprzątać po swoim psie, 

– przestrzegać podstawowych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ,

– poinformować Organizatora o ewentualnych zauważonych zagrożeniach i niebezpieczeństwach,

– przestrzegać poleceń Organizatora, 

– aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

 1. W czasie trwania szkolenia zabrania się:

– prowadzenia psa w kolczatce, łańcuszku zaciskowym lub obroży elektrycznej bez porozumienia z Organizatorem, 

– korzystania ze smyczy typu flexi bez porozumienia z Organizatorem, 

– spuszczania psa ze smyczy. Uczestnik może spuścić psa ze smyczy wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz za zgodą Organizatora,

– kontaktowania się z psami innych uczestników bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora oraz opiekuna danego psa,

– dopuszczania do kontaktu psów biorących udział w szkoleniu bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora,

– używania przemocy werbalnej oraz fizycznej wobec psa biorącego udział w szkoleniu (Wszelkie objawy przemocy względem psów na placu mogą skutkować usunięciem  z zajęć, a w szczególnych przypadkach skreślenia z listy kursantów bez zwrotu kosztów).

19. Pojedyncze zajęcia w trakcie szkolenia:

– grupowego trwają 55 min,

– indywidualnego – ok 1,5 h, 

– konsultacji behawioralnej od 1,5 do 2 h.  

 1. Uczestnik szkoleń zobowiązany jest do sprawowania kontroli nad swoim psem. W przypadku psów agresywnych w stosunku do psów lub ludzi pies podczas szkoleń musi być na smyczy, lub na smyczy i w kagańcu. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada przewodnik psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu cywilnego). 
 2. Za wyrządzone przez psa szkody tj. uszkodzenie znajdujących się na placu treningowym przeszkód, uszkodzenie narzędzi szkoleniowych, wykopane na terenie placu dziury odpowiada Uczestnik.
 3. Na szkolenia grupowe nie są przyjmowane psy agresywne w stosunku do ludzi i psów bez porozumienia z Organizatorem. 
 4. Suka w trakcie cieczki jest wyłączona z udziału w szkoleniach na okres 3-4 tygodni. Jest to nieobecność usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora, a Uczestnik szkolenia ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z Organizatorem.
 5. Pies chory nie uczestniczy w zajęciach i jest zwolniony na okres rekonwalescencji, po powrocie na zajęcia szkoleniowe ,właściciel jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa i zaleceniach (zajęcia te są usprawiedliwione, o ile trener został wcześniej  poinformowany).
 6. W szkoleniach grupowych i indywidualnych mogą brać udział szczeniaki bez kompletu szczepień na odpowiedzialność własną właściciela. 
 7. Szkolenia grupowe nie służą rozwiązywaniu problemów związanych z agresją psa i innym problemom związanym z zaburzeniami zachowania (np. nadmierna lękliwość, problemy związane z separacją). W niektórych przypadkach udział takiego psa w kursie może być wskazaniem w terapii behawioralnej, jednak udział w kursie należy wcześniej skonsultować z Organizatorem.
 8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w Szkoleniach oraz regularnego i codziennego prowadzenia szkolenia psa w domu według zaleceń Organizatora. Organizator dokłada wszelkich starań, aby Szkolenie było efektywne. Szkolenie prowadzone przez Organizatora nie jest gwarantem rozwiązania wszelkich problemów behawioralnych bądź osiągnięcia pożądanych celów treningowych. Szkolenie polega na pokazaniu przez Organizatora sposobów nauki, pomysłów na rozwiązanie problemów oraz udzielanie porad, jednak efekt końcowy zależy od zaangażowania Opiekuna oraz jego ćwiczeń z psem.  
 9. Minimum 3 dni przed ustalonym terminem szkolenia Organizator przekazuje Uczestnikowi informacje organizacyjne dotyczące wybranego szkolenia. 
 10. Na zajęciach obowiązuje zakaz nagrywania oraz robienia zdjęć bez uzyskania zgody od Organizatora. 
 11. Uczestnik szkolenia nie może powielać ani rozpowszechniać otrzymanych od Organizatora materiałów.
 12. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i/lub filmów w trakcie zajęć oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z pupilem na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora. W przypadku braku zgody – uczestnik szkolenia ma obowiązek poinformować o tym Organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zobowiązuję się poinformowania Uczestnika szkolenia o wszelkich zmianach w formie e-mailowej.
 14. REGULAMIN PLACU:
  • Plac szkoleniowy Szkoły dla psów Pies na miarę zlokalizowany jest w Łodzi na ul. Ikara 18.
  • Pies uczestniczący w szkoleniach powinien być zdrowy, pozbawiony wszelkich infekcji wirusowych oraz pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.
  • Uczestnik szkolenia wchodzi na plac szkoleniowy wyłącznie pod opieką Organizatora lub innej, upoważnionej przez niego osoby.
  • Pies na plac szkoleniowy jest wprowadzany na smyczy.
  • Psy na placu szkoleniowym są spuszczane ze smyczy tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora. 
  • Podczas zajęć grupowych uczestnik szkoleń zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na smyczy. Ewentualne odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są jedynie na wyraźne polecenie trenera w trakcie ćwiczeń.
  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zachowywać ze swoim psem odpowiedni odstęp od innych psów, aby nie prowokować starć lub zabawy między psami, nie zakłócać zajęć i koncentracji zarówno swojej, jak i pozostałych uczestników.
  • Uczestnik szkolenia zapewni, aby w trakcie zajęć psy nie bawiły się ze sobą, chyba, że na wyraźne polecenie trenera.
  • Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do wykonywania poleceń Organizatora w wyznaczonym miejscu podczas kursu oraz zobowiązuje się do wykonywania zadań domowych. Efekt kursu zależy głównie od zaangażowania Opiekuna.
  • Uczestnik szkolenia  powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem umożliwiającym mu załatwienie potrzeb fizjologicznych.
  • W godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych Uczestnik szkolenia w miarę możliwości ogranicza szczekanie psa i inne uciążliwe dla otoczenia hałasy. 
  • Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości na placu, a wszelkie odpady wyrzucać do odpowiednich koszy na odpady. 
  • W obrębie okolicznych zabudowań Uczestnik szkolenia jest zobowiązany prowadzić psa na smyczy oraz sprzątać odchody
  • Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na placu szkoleniowym.
  • Na potrzeby Uczestników szkolenia apteczka pierwszej pomocy jest dostępna na placu szkoleniowym.
  • Sprzęt szkoleniowy stanowiący własność Organizatora jest udostępniany wyłącznie za jego zgodą. 
 15. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować wykluczeniem Uczestnika z zajęć bez możliwości ich odrobienia lub skreśleniem Uczestnika z listy uczestników szkolenia bez zwrotu opłaty za szkolenia. 
 16. Przez udział w szkoleniach Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 17. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa podczas Szkoleń w okresie zwalczania epidemii COVID-19. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do:

  – ograniczenia do minimum bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami oraz Organizatorem, 

  – zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) od Organizatora lub Uczestników szkolenia, 

  – poinformowania Organizatora o złym samopoczuciu lub występowaniu objawów  COVID-19. W przypadku wystąpienia u uczestnika wyraźnych oznak zakażenia COVID-19 (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu.  


PRZED SZKOLENIEM: 

 1. Wyjdź z psem na krótki spacer w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. 
 2. Pozwól psy się wyspać. Nie przemęczaj psa, ponieważ, gdy będzie zmęczony, nie będzie miał sił na naukę. 
 3. Nie karm psa minimum 8 h przed szkoleniem ze względów zdrowotnych oraz motywacyjnych (nie zostawiaj miski z jedzeniem). Często pracujemy tak długo, jak długo pies ma motywację na zdobywanie jedzenia- jeżeli motywacja będzie mała, to możliwe że nie uda nam się wprowadzić wszystkich ćwiczeń i będziemy musieli spotkać się ponownie.
 4. Przygotuj jedzenie:
 • dzienną porcję karmy, którą pies dostaje 
 • ulubione przysmaki psa (najlepiej 2 rodzaje) oraz podziel je na małe kawałki, np. mięso, gotowe przysmaki itp. w bardzo dużej ilości 
 1. Weź saszetkę treningową do której wrzucisz przygotowanie smaczki, Smaczki powinny być schowane u przewodnika w sposób umożliwiający ich szybkie wyjęcie i podanie psu ale jednocześnie uniemożliwiający wysypywanie się jedzonka na podłoże czy samowolne sięganie po nagrodę przez psa (może to być saszetka czy torebka zapinana w okolicach pasa przewodnika – unikaj reklamówek foliowych). 
 2. Przygotuj ulubione zabawki psa oraz dwie takie same do przeciągania z psem np. szarpak, sznur itp. na długiej rączce. 
 3. Przygotuj zwykłą smycz o długości ok 2-3m oraz obroże, dodatkowo szelki. Jeśli jest to konieczne, przygotuj również kaganiec. 
 4. Zabierz ze sobą wodę i miskę dla psa oraz worki na psie odchody.  
 5. Pamiętaj o książeczce zdrowia z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie
 6. Dodatkowo możesz przygotować kliker.