Regulamin szkoleń

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez szkołę dla psów Pies na miarę: 
1. Organizatorem szkolenia jest Joanna Rachubińska Pies na miarę NIP 7292735981, REGON 387389305
2. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która dokonała zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.piesnamiare.szkola.pl lub w inny sposób zgłosiła Organizatorowi chęć udziału w organizowanym przez niego szkoleniu, zaakceptowała niniejszy regulamin oraz dokonała należnej opłaty za szkolenie w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Przez szkolenie rozumie się wszystkie zajęcia organizowane przez Organizatora, w tym szkolenia i treningi grupowe i indywidualne oraz behawioralne. 
3. Szkolenia grupowe odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora. Szkolenia indywidualne odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora w porozumieniu z Uczestnikiem. 
4. Liczba Uczestników szkolenia grupowego jest ograniczona i ustalana przez Organizatora. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczba osób uczestniczących w szkoleniach grupowych wynosi 2, maksymalna 4. 
5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia grupowego, jeśli na dane szkolenie zgłosi się zbyt mała liczba osób. 
7. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości oraz w terminie ustalonym przez Organizatora. Opłata wpłacana jest na konto bankowe Organizatora. Datą uiszczenia opłaty, jest data wpłynięcia należności na konto Organizatora. Stawki opłat za szkolenia podane są na stronie internetowej www.piesnamiare.szkola.pl. 
8. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed datą jego rozpoczęcia, co należy zgłosić Organizatorowi w formie mailowej lub telefonicznej. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez Organizatora stosownego zgłoszenia. Za datę rozpoczęcia szkolenia uznaje się planowaną datę pierwszych zajęć.W przypadku rezygnacji złożonej w terminie do:
– 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot całej kwoty wpłaconej należności, 
– w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub po jego rozpoczęciu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. 
9. Niedokonanie opłaty za szkolenie w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia.
10. Szkolenia są skierowane do osób pełnoletnich. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie (powyżej 16 roku życia) za pisemną zgodą opiekuna prawnego oraz dzieci powyżej 6 roku życia, które muszą znajdować się cały czas pod opieką osoby dorosłej, zachować ciszę oraz stosować się do zaleceń Organizatora. Na szkoleniach Uczestnikowi mogą towarzyszyć osoby towarzyszące, które mają obowiązek przestrzegać poleceń trenera. Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody. 
11. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na Szkoleniu oraz poinformowania Organizatora o swojej ewentualnej nieobecności najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W takim przypadku Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszonej nieobecności w terminie wskazanym przez Organizatora. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych, niezależnych od Uczestnika, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem.
12. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu, bez poinformowania o tym Organizatora we wskazanym czasie, skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć.
13. Pojedyncze zajęcia w trakcie szkolenia:
– grupowego trwają 55 min,
– indywidualnego – ok 1,5 h, 
– konsultacji behawioralnej ok. 2,5 h. 
14. Organizator szkoleń pracuje używając pozytywnych metod szkoleniowych – nie prowadzi szkoleń oraz konsultacji behawioralnych z psami posiadającymi założone przez Uczestników kolczatki, łańcuszki zaciskowe, obroże elektryczne lub inne awersyjne narzędzia bez porozumienia z Organizatorem. 
15. W czasie trwania szkolenia Uczestnik zobowiązany jest:
– posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami, z wyjątkiem szczeniąt, które nie muszą mieć kompletu szczepień, 
– poinformować Organizatora o ewentualnych chorobach, urazach lub alergiach swojego psa,
– prowadzić swojego psa na smyczy (minimum 1,8 m) oraz w szelkach lub klasycznej obroży, 
– zapewnić swojemu psu smakołyki, wodę do picia oraz odpowiednie zabawki, którymi można przeciągać się z psami, 
– sprzątać po swoim psie, 
– przestrzegać podstawowych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ,
– poinformować Organizatora o ewentualnych zauważonych zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
– przestrzegać poleceń Organizatora, 
– aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
16. W czasie trwania szkolenia zabrania się:
– prowadzenia psa w kolczatce, łańcuszku zaciskowym lub obroży elektrycznej bez porozumienia z Organizatorem, 
– korzystania ze smyczy typu flexi bez porozumienia z Organizatorem, 
– spuszczania psa ze smyczy. Uczestnik może spuścić psa ze smyczy wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz za zgodą Organizatora,
– kontaktowania się z psami innych uczestników bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora oraz opiekuna danego psa,
– dopuszczania do kontaktu psów biorących udział w szkoleniu bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora,
– używania przemocy werbalnej oraz fizycznej wobec psa biorącego udział w szkoleniu.
17. Na szkolenia grupowe nie są przyjmowane psy agresywne w stosunku do ludzi i psów bez porozumienia z Organizatorem. 
18. Suka w trakcie cieczki jest wyłączona z udziału w szkoleniach na okres 3-4 tygodni. Jest to nieobecność usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora, a Uczestnik szkolenia ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z Organizatorem.
19. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować wykluczeniem Uczestnika z zajęć bez możliwości ich odrobienia lub skreśleniem Uczestnika z listy uczestników szkolenia bez zwrotu opłaty za szkolenia. 
20. Uczestnik szkoleń zobowiązany jest do sprawowania kontroli nad swoim psem. W przypadku psów agresywnych w stosunku do psów lub ludzi pies podczas szkoleń musi być na smyczy, lub na smyczy i w kagańcu. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada przewodnik psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu cywilnego). 
21. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w Szkoleniach oraz regularnego i codziennego prowadzenia szkolenia psa w domu według zaleceń Organizatora. Organizator dokłada wszelkich starań, aby Szkolenie było efektywne. Szkolenie prowadzone przez Organizatora nie jest gwarantem rozwiązania wszelkich problemów behawioralnych bądź osiągnięcia pożądanych celów treningowych. 
22. Minimum 3 dni przed ustalonym terminem szkolenia Organizator przekazuje Uczestnikowi informacje organizacyjne dotyczące wybranego szkolenia. 
23. Na zajęciach obowiązuje zakaz nagrywania oraz robienia zdjęć bez uzyskania zgody od Organizatora. 
24. Uczestnik szkolenia nie może powielać ani rozpowszechniać otrzymanych od Organizatora materiałów.
25. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i/lub filmów w trakcie zajęć oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z pupilem na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora. W przypadku braku zgody – uczestnik szkolenia ma obowiązek poinformować o tym Organizatora.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zobowiązuję się poinformowania Uczestnika szkolenia o wszelkich zmianach w formie e-mailowej.
27. Przez udział w szkoleniach Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
28. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa podczas Szkoleń w okresie zwalczania epidemii COVID-19. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do:
– ograniczenia do minimum bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami oraz Organizatorem, 
– zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) od Organizatora lub Uczestników szkolenia, 
– zakrywania nosa i ust podczas Szkolenia, 
– korzystania z rękawiczek jednorazowych zapewnianych przez Organizatora w czasie zajęć praktycznych wymagających korzystania ze sprzętu szkoleniowego Organizatora (np. misek, zabawek, pachołków),
– poinformowania Organizatora o złym samopoczuciu lub występowaniu objawów  COVID-19. W przypadku wystąpienia u uczestnika wyraźnych oznak zakażenia COVID-19 (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu.