Regulamin

Regulamin zajeć

Pies na miarę

 1. Zajecia odbywają się pod kierownictwem trenera szkoły Pies na miarę (dalej trener).
 2. Uczestnikiem zajęć jest osoba, która dokonała opłaty za zajęcia w wyznaczonymprzez trenera terminie.
 3. Przez udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik zajęć,  zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia trenerowi książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami na pierwszych zajęciach. 
 5. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązuje się do wykonywania instrukcji i poleceń trenera, które dotyczą szkolenia psa i porad behawioralnych.
 6. Podczas zajęć grupowych uczestnik zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na smyczy. Ewentualne odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są jedynie na wyraźne polecenie trenera.
 7. Nie zajęciach obowiązuje zakaż używania kolczatki, obroży elektrycznej, obroży zaciskowej i uzdowej oraz smyczy typu flexi. Psy powinny mieć obrożę lub szelki oraz smycz taśmową minimum 3 metrową.
 8. Uczestnik zajęć zobowiązuje się nie stosować przemocy wobec zwierzęcia, w tym: krzyk, bicie, szarpanie itp.
 9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest zachowywać ze swoim psem odpowiedni odstęp od innych psów, aby nie prowokować starć lub zabawy między psami, nie zakłócać zajęć i koncentracji zarówno swojej, jak i pozostałych uczestników.
 10. Uczestnik zajęć odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub psa w trakcie zajęć. 
 11. Na zajęciach obowiązuje zakaz nagrywania oraz robienia zdjęć.
 12. Uczesnik nie może powielać ani rozpowszechniać otrzymanych od trenera materiałów.
 13. Na zajęciach obowizuje zakaz spozywania alkoholu, palenia papierosow oraz spożywania innych niedozwolonych używek.
 14. Na zajęcia z psem należy przychodzić punktualnie. Pies powinien mieć zaspokojene potrzeby fizjologiczne przez rozpoczęciem zajęć.
 15. Dla zwiększenia efektywności szkolenia, uczestnik jest zobowiązany do pracy z psem w domu według zaleceń trenera. W przypadku braku pracy własnej i nie stosowania się do zaleceń trenera, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za efektywność szkolenia.
 16. Na zajęciach uczestnikowi mogą towarzyszyć osoby towarzyszące, które mają obowiązek przestrzegać poleceń trenera.
 17. Uczestnik zajęć odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 18. Uczestnik kursu po zapisaniu się na kurs zobowiązany jest uiścić całość ceny niezależnie od przerwania lub rezygnacji z kursu z przyczyn leżących po jego stronie.
 19. W przypadku, gdy z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika kursu, nie będzie on mógł uczestniczyć w kursie, uczestnik taki ma prawo dokończyć kurs w innym terminie uprzednio uzgodnionym z trenrem, z inną grupa szkoleniową, do końca roku kalendarzowego, w którym kurs został rozpoczęty
 20.  W przypadku zrezygnowania z zajęć z przyczyn zależnych wyłącznie od uczestnika, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie, w całości ani w części.
 21.  Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia trenerowi:
  – wszelkich ran i urazów – tak psa, jak i swoich;
  – wystąpienia cieczki u suki; 
  – wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu;
  – wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.
 22. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom, trener ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.
 23.  Uczestnik kursu wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i/lub filmów w trakcie zajęć oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z pupilem na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych strony szkoły tj. Facebook. W przypadku braku zgody – uczestnik kursu ma obowiązek pofinormować o tym trenera. 
 24. Szkoła Pies na miarę zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zobowiązuję się poinformowania klienta o wszelkich zmianach w formie e-mailowej.